Projekt „Akcja – kwalifikacja 3”

 

  Zespół Szkół Samochodowych w okresie od  01.10.2020 do 30.08.2021r, będzie realizował projekt „Akcja – kwalifikacja 3”, którego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach i szkoleniach.

  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

  Formy wsparcia w projekcie obejmują:

  • realizację zajęć dodatkowych,
  • kursy i szkolenia,
  • wycieczki edukacyjne
  • zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych  pracowni zawodowych
  • organizację i prowadzenie Punktu Informacji i Kariery - PIK

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące: proponowanych form wsparcia oraz zasad rekrutacji  dostępne są na tablicy informacyjnej na pierwszym piętrze Ośrodka Egzaminacyjnego

Informacji o projekcie udziela koordynator  szkolny:  Tomasz KAŁACZYŃSKI – sala D107

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!