Egzaminy zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

pisemnego:

  • zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, oraz zadania związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą,

praktycznego:

  • sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

  • z etapu:
    • pisemnego – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    • praktycznego – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Absolwent, który zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się EuropassSuplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.

Obecnie egzamin zawodowy występuje w wersji:

Egzamin zawodowy formuła 2019