RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów
Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Wstęp

Szanujemy prywatność naszych Klientów w związku z tym informujemy Państwa o tym w jakim zakresie przetwarzane są Wasze dane osobowe.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (zwana dalej „Informacją”) zawiera ogólny opis dotyczący przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów przez Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy oraz praw przysługujących.

Dane kontaktowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
al. Powstańców Wielkopolskich 63
85-090 Bydgoszcz

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

                 Beata Michalska

       e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Informacja dotyczy następujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 
 • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • Realizacja Prawa Oświatowego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami uczęszczającymi do Szkoły
 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, a także mienia szkoły.

Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy realizuje prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Klient ma prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych (Pani/Pan ma prawo do otrzymania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób),
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: rodo@zss.pl, lub pisemnie na adres: Zespół Szkół Samochodowych, al. Powstańców Wielkopolskich 63, 85-090 Bydgoszcz.

Wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Panią/Pana poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzyma Pani/Pan od nas informacje, z których zrezygnowała/ł, cofając zgodę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jak przetwarzamy dane.

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami. Tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy każdorazowo informuje Klienta w ramach osobnego komunikatu w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jakie dane przetwarzamy

Dane osobowe mogą obejmować dane identyfikacyjne - imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, wizerunek (zdjęcie) dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email.

Przechowywanie danych

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany. 
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

Informacje końcowe

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji wynikających z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności. W związku z tym o wszelkich zmianach będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

 


Pliki do pobrania: