Kalendarz szkolny 2023/2024

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

01.IX.2023

  Organizacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

01.IX.2023

  Spotkania Komisji Przedmiotowych oraz ustalenie Planów Pracy.

  Opracowanie harmonogramu i tematyki pracy zespołów przedmiotowych.

  Opracowanie Planów pracy dla poszczególnych obszarów pracy szkoły.

4.IX.2023

  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

6.IX.2023

  Spotkania  wychowawców  z rodzicami uczniów klas I

8.IX.2023

  Termin dokonania analizy planów wynikowych i ewentualnych korekt.

  Termin opracowania przedmiotowych zasad oceniania.

08.IX.2023

  Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2023

13.IX.2023

  Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami (oprócz klas pierwszych) wybór Oddziałowych Rad Rodziców, sprawy organizacyjne itp

13.IX.2023

  Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły

14.IX.2023

  Zebranie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2023/2024.

  Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024.

30.IX.2023

  Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych

14.X.2023

  Dzień Edukacji Narodowej

26.X.2023

  Spotkania z rodzicami – z udziałem wszystkich nauczycieli „drzwi otwarte”

1.XI.2023

  Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

23.XII.2023 - 31.XII.2023

  Zimowa przerwa świąteczna

1.I.2024

  Nowy Rok 2024

04.I.2024

  Termin wpisania ocen przewidywanych za I półrocze

04.I.2024

  Spotkanie wychowawców klas z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

09.I.2024

  Egzamin zawodowy – część praktyczna TDR.02

11.I.2024

  Egzamin zawodowy – część pisemna TDR.02

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

18.I.2024

  Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

18.I.2024

  Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

19.I.2024

  Zakończenie I półrocza

25.I.2024

  Analityczne zebranie rady pedagogicznej - podsumowanie pracy szkoły w   I półroczu

12.II.2024 - 25.II.2024

  Ferie zimowe

19.III.2024

  Śródsemestralne spotkanie  z rodzicami  -  „drzwi otwarte”

28.III.2024 - 02.IV.2024

  Wiosenna przerwa świąteczna

31.III.2024

  Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji  styczeń – luty 2024

03.IV.2024

  Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego

03.IV.2024

  Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego z rodzicami- informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

03.IV.2024 – 30.IV.2024

  Praktyka zawodowa dla klas III i IV technikum

17.IV.2024

  Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum Samochodowego

18. IV.2024

  Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum Samochodowego

25.IV.2024

  Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami

26.IV.2024

  Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum Samochodowego. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

1.V.2024

  Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy - Dzień ustawowo wolny

2.V.2024

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

3.V.2024

  Święto Narodowe uchwalenia Konstytucji 3 maja - dzień ustawowo wolny

6.V.2024

  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

7.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

8.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki -pp,                                                    

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

9.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp

  Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pp dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

10.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z wos - pr

  Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pr

11.V.2024 - 16.V.2024

20.V.2024 - 25.V.2024

  Część ustna egzaminu maturalnego

13.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego - pr

  Część pisemna egzaminu maturalnego z filozofii - pr

14.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii – pr

15.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki  - pr

16.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii – pr

17.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii  – pr

20.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pr

21.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z historii - pr

22.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki –  pr

23.V.2024

  Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki – pr

24.V.2024

  Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2023 r.

25.V.2024

  Jubileusz szkoły – 50 lecie ZSS

28.V.2024

  Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

28.V.2024

  Spotkanie wychowawców  z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

30.V.2024

  Boże Ciało - dzień ustawowo wolny

31.V.2024

  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

03.VI.2024

  Dzień sportu i rekreacji.

03.VI.2024 - 19.VI.2024

  Egzamin zawodowy MOT  – część praktyczna

03.VI.2024

  Egzamin zawodowy TDR –-część praktyczna

05.VI.2024

  Egzamin zawodowy MOT i TDR –-część pisemna, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

06.VI.2024

  Egzamin zawodowy MOT i TDR –-część pisemna, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

12.VI.2024

  Zakończenie klasyfikacji

13.VI.2024

  Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

20.VI.2024

  Analityczne zebranie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

21.VI.2024

  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

  Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

24-28.VI.2024

  Sprawy organizacyjne: porządkowanie dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

09.VII.2024

  Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji 2024

20.VIII. 2024 godz.9.00

  Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

21.VIII.2024 godz.9.00

  Egzamin maturalny - część ustna w sesji poprawkowej

27-28.VIII.2024

  Egzaminy poprawkowe

29.VIII.2024

  Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2024/25

30.VIII.2024

  Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2024

10.IX.2024

  Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2024

 

opracował Krzysztof Król – 24.08.2023