Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy przy al. Powstańców Wielkopolskich 63 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zss.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 1999-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-01 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Wąsikowski, wasikowski@zss.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 342 39 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełączniki zmiany kontrastu,

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Samochodowych mieści się przy al. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy.

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od al. Powstańców Wielkopolskich oraz wjazd na dziedziniec szkolny od ul. Gajowej. Z dziedzińca szkolnego do budynku prowadzą dwa wejścia.
 2. Szkoła posiada publiczną Stację Kontroli Pojazdów, do której prowadzi brama wjazdowa od strony al. Powstańców Wielkopolskich.
 3. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście od strony al. Powstańców Wielkopolskich, przy którym znajduje się szatnia/portiernia.
 4. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody zewnętrzne i wewnętrzne.
 5. Budynek Szkoły nie jest wyposażony w windy, a podjazd dla wózków inwalidzkich jest od strony dziedzińca szkoły. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na ścianie holu głównego na parterze widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 7. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 8. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).