Prawo jazdy

 

Procedury uzyskania prawa jazdy kategorii "B"

PRAWO JAZDY

dla uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Uprawnieni:

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Zawody:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik transportu drogowego,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • kierowca mechanik,
 • lakiernik samochodowy.

Wymagane dokumenty:

Przed rozpoczęciem szkolenia osoba ubiegająca się o prawo jazdy, w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę (PKK), składa następujące dokumenty do właściwego organu wydającego prawo jazdy:

Osoby zameldowane w Bydgoszczy wymagane dokumenty składają w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, Budynek Główny, I piętro p.109.

Osoby z powiatu bydgoskiego dokumenty składają osobiście w Starostwie Powiatowym, Bydgoszcz,  ul. Konarskiego 1-3,  IV piętro pokój 445.

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z oświadczeniem, Wniosek o wydanie prawa jazdy 2020 (wydrukowac dwustronnie na 1 kartce A4 .pdf)             OSWIADCZENIE KK.pdf
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania,
 3. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 4. zgodę rodzica lub opiekuna (podpis składany przy urzędniku) – jeżeli uczeń nie ukończył 18 roku życia,
 5. uczniowie, którzy nie ukończyli 17 lat i 9 miesięcy muszą przedłożyć zaświadczenie, że są uczniami szkoły samochodowej (dokument pobrać w Ośrodku Egzaminacyjnym pok. D1, D4),
 6. cudzoziemiec dołącza kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po otrzymaniu PKK (Profilu Kandydata Na Kierowcę) należy dokument ten złożyć w Ośrodku Egzaminacyjnym pok. D1, D4 w celu zapisania się na kurs prawa jazdy.

Kurs prawa jazdy przeprowadzany w Zespole Szkół Samochodowych

dla WSZYSTKICH uczniów jest BEZPŁATNY.

Przed egzaminem w WORD http://word.bydgoszcz.pl/category/strona-glowna/ uczeń informuje o nadanym przez Wydział Uprawnień Komunikacyjnych numerze profilu kandydata kierowcy (PKK), oraz dokonuje wpłaty i okazuje dowód uiszczenia opłaty za egzamin (170 zł - egzamin teoretyczny i praktyczny kat. B),

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54

85-620 Bydgoszcz

Bank PKO BP S.A.  11 1020 1462 0000 7502 0314 8236

- przedstawia dokument tożsamości w celu weryfikacji kandydata (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu);

Po egzaminie w WORD:

należy dostarczyć do Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, pokój nr 109.

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • do wglądu - dowód osobisty, legitymacja szkolna, lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,
 • karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca.

Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty wpływu dokumentów po egzaminie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w przypadku prawa jazdy

Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 hala rejestracyjna tel. 58-58-343, lub pokój nr 113 tel. 58-58-132.

Odbiór prawa jazdy odbywa się na wydzielonym stanowisku hali rejestracyjnej tel. 58-58-343 lub w pokoju nr 113, tel. 58-58-132.