Historia szkoły

SPIS ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W BYDGOSZCZY

 

Rok szkolny 1970/71

W gmachu Liceum Ekonomicznego utworzono Zasadniczą Szkołę Samochodową. Dyrektorem obu, funkcjonujących równolegle, szkół został mgr Adolf Kubiak, a jego zastępcą mgr Marian Horwat. Pracownikami etatowymi nowej szkoły było dwóch nauczycieli, pozostali rekrutowali się z Liceum Ekonomicznego. Zasadnicza Szkoła Samochodowa liczyła 209 uczniów, którzy w pięciu oddziałach kształcili się w trzech specjalnościach: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik - kierowca pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.

 

Rok szkolny 1971/72

WRZESIEŃ

Z dniem 1 września stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Samochodowej objął  inż. Romuald Lis, od listopada zastępcą dyrektora została mgr Henryka Konieczna-Ossowska. Szkoła rozpoczęła dynamiczny rozwój, liczyła już 23 oddziały, w tym 13 oddziałów dokształcających dla dorosłych. Radę Pedagogiczną tworzyło 18 nauczycieli etatowych oraz 24 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Rozwijały swoją działalność pierwsze komisje przedmiotowe, samorząd uczniowski, koła zainteresowań: dekoratorskie, fotograficzne, czytelniczo-recytatorskie, filatelistyczne, muzyczne, DKF, PTTK, drużyna harcerska, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

STYCZEŃ

Budynek przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 63 przeszedł pod administrację Zasadniczej Szkoły Samochodowej. Obiekt nie był przygotowany do kształcenia zawodowego. Brakowało gabinetów do nauki przedmiotów zawodowych, bazy warsztatowej, co znacznie utrudniało rytmiczną realizację programu nauczania, a jednocześnie stanowiło ogromne wyzwanie dla dyrekcji i pracowników szkoły. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywali w różnych zakładach pracy i warsztatach innych szkół. Naczelnym zadaniem stało się utworzenie pracowni przedmiotowych oraz budowa warsztatów szkolnych.

W tym czasie swoją działalność rozpoczęło Szkolne Koło Sportowe. Pasmo późniejszych sukcesów zapoczątkowało zdobycie pucharu dla najbardziej usportowionej szkoły w Bydgoszczy.

KWIECIEŃ

Rozpoczęto budowę nowego skrzydła budynku szkoły z przeznaczeniem na garaże, magazyny, pracownię samochodową, pracownię psychotechniczną, technologiczną, biuro warsztatowe, pomieszczenia księgowości. Niemały udział w pracach przygotowawczych do budowy mieli uczniowie szkoły.

CZERWIEC

Szkoła stawała coraz bardziej popularna. Chętnych do nauki w kolejnym roku szkolnym 1972/73 zgłosiło się ponad trzykrotnie więcej niż miejsc, dlatego też przeprowadzono egzaminy.

 

Rok szkolny 1972/73

CZERWIEC

Mury szkoły opuściło pierwszych 111  absolwentów Zasadniczej Szkoły Samochodowej.

 

Rok szkolny 1973/74

WRZESIEŃ

Powstają dwa nowe typy szkół:

 • Technikum Samochodowe 3-letnie o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych oraz
 • Liceum Zawodowe nr 3 o specjalności mechanik pojazdów drogowych.
We wrześniu tego roku uczniowie rozpoczynający naukę po raz pierwszy składali uroczyste ślubowanie o następującej treści:
„Nauczycielom, rodzicom oraz moim kolegom przyrzekam uroczyście:
 • uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie;
 • szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi;
 • wyrabiać w sobie silna wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę i prawdomówność;
 • pracować rzetelnie dla chwały i szczęśliwej przyszłości mojej Ojczyzny - Polski Ludowej;
 • nic czynić nic, co mogłoby splamić dobre imię Szkoły do której społeczności należę od tej chwili.”

Poszerzył się tabor samochodowy. Szkoła posiadała: 8 samochodów osobowych „Warszawa”, 2 samochody „Fiat 125 P”, samochody dostawcze „Żuk”, „Nysa”, 2 samochody ciężarowe „Star”. Praktyczną naukę zawodu młodzież odbywała w 16 zakładach pracy.

MARZEC

Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Technikum Samochodowe, Liceum Zawodowe nr 3 i Zasadnicza Szkoła Samochodowa przekształcone zostają w Zespół Szkół Samochodowych.

Sportowcy z naszej szkoły brali udział i zwyciężali w halowych mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce oraz w zawodach gimnastycznych, biegach przełajowych, biegach sztafetowych. Została zapoczątkowana wieloletnia tradycja szkolnych konkursów wiedzy technicznej.

Praca Zespołu Szkół Samochodowych została doceniona przez władze oświatowe. W lipcu 1974 roku szkoła otrzymała dyplom Kuratora Okręgu Szkolnego Bydgoskiego nadany za bardzo dobre wyniki w pracy wychowawczej i społecznej w roku XXX-lecia PRL.

 

Rok szkolny 1974/75

Nowy rok szkolny rozpoczął się optymistycznym akcentem. Powstała wizja budowy nowego budynku, który miał być kompleksem dydaktyczno-wychowawczym z prawdziwego zdarzenia, spełniającym wymagania i oczekiwania szkoły o charakterze zawodowym. Prasa lokalna pisała wtedy „ ...doceniono rolę i rangę Zespołu Szkół Samochodowych, zlecając Biuru Projektowo - Badawczemu Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt’ w Bydgoszczy opracowanie koncepcji architektonicznej nowej bazy.... Powstały projekt zasługuje ze wszech miar na słowa uznania. Całość obiektu zajmie 6 hektarów, ma powstać łącznie 13 budynków.... „ Po latach okaże się, że był to „mit o szklanych domach”, nigdy nie zrealizowany.

STYCZEŃ

Odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski oraz przedsiębiorstwa i zakłady pracy zrzeszone w Terenowo - Branżowym Porozumieniu Transportowców. W uroczystości wzięły udział władze miasta. W akcie nadania czytamy: „W XXX rocznicę wyzwolenia miasta Bydgoszczy w dowód uznania za osiągnięcia w pracy pedagogicznej, rzetelny stosunek do nauki, wytrwałość i solidarność, dyscyplinę oraz aktywny udział w życiu społecznym.... „

Szkoła zdobywa I miejsce w Wojewódzkich Biegach Sztafetowych o puchar Przeglądu Sportowego, II miejsce w lekkiej atletyce, III miejsce w Biegu Zwycięstwa ulicami Bydgoszczy.

 

Rok szkolny 1975/76

LUTY

Szkoła przeżywała pierwszą w swoich dziejach „Studniówkę”.

- Rozpoczął działalność internat.

- Kolejny sukces sportowy to I miejsce w Centralnych Zawodach Lekkoatletycznych o Puchar Przeglądu Sportowego organizowanych w Bydgoszczy.

CZERWIEC

Po raz pierwszy w historii szkoły wręczono absolwentom świadectwa dojrzałości.

 

Rok szkolny 1976/77

WRZESIEŃ

Naukę rozpoczęli uczniowie nowego 5-letniego Technikum Samochodowego. Chętnych do nauki w technikum było 188 absolwentów szkół podstawowych, przyjęto 36 - zgodnie z limitem.

Zespół Szkół Samochodowych od tego roku składał się z następujących szkół:

 • Zasadniczej Szkoły Samochodowej
 • Technikum Samochodowego 3- letniego
 • Technikum Samochodowego 5- letniego
 • Liceum Zawodowego.

Razem w szkole uczyło się 1052 uczniów pod kierunkiem 47 pełnozatrudnionych nauczycieli. Do kalendarza uroczystości szkolnych należały obchody Dnia Nauczyciela, Święta Pracy, Dnia Zwycięstwa.

 

Rok szkolny 1977/78

Szkoła zajęła I miejsce w Miejskiej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży, II miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży, I miejsce w województwie w piłce siatkowej. (ZDJĘCIE NR 14) Była współorganizatorem Mistrzostw Europy w kartingu oraz zawodów kartingowych o Puchar Ministra Oświaty i Wychowania.  To w tych zawodach uczniowie z naszej szkoły odnosili liczne sukcesy zdobywając Mistrzostwo Polski oraz parokrotnie główną nagrodę - Puchar Ministra. Powstały w 1978 roku kartodrom to w głównej mierze efekt prac społecznych uczniów naszej szkoły.

 

Rok szkolny 1978/79

PAŹDZIERNIK

Po 7 latach prowadzenia szkoły stanowisko dyrektora opuścił inż. Romuald Lis, przechodząc do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania, a na jego miejsce od listopada 1978 powołany został mgr Gerard Kolossa, pełniący tę funkcję aż do roku 2001. Wicedyrektorami pozostali mgr Henryka Konieczna - Ossowska oraz mgr inż. Mieczysław Kochmann.

 

Rok szkolny 1979/80

We wrześniu 1979 roku do grona nauczycielskiego dołączyło aż 11 nowych nauczycieli. Uczniowie naszej szkoły oprócz języka rosyjskiego rozpoczęli naukę języka angielskiego.

 

Rok szkolny 1980/81

WRZESIEŃ

Początek nowego roku szkolnego nie był dla szkoły łatwy. Budynek macierzysty wymagał kapitalnego remontu, dlatego zajęcia przeniesiono do budynku zastępczego. Szkole przydzielono 14 sal lekcyjnych. Trudno było w nich prowadzić zajęcia dla około tysiąca uczniów, tym bardziej, że  nauczyciele do swojej dyspozycji nie mieli nic poza tablicą i kredą.   Pomoce dydaktyczne musieli nosić z sobą, bo nie było możliwości przechowania. Ten rok na długo pozostał w pamięci uczniów i nauczycieli. Tymczasem w budynku szkolnym trwały prace zabezpieczające przed dalszym osuwaniem się fundamentów i gruntu, pękaniem ścian. Po latach okazało się, że nie był to ostatni remont z tego powodu.

STYCZEŃ

Pierwsi maturzyści technikum 5-letniego przeżyli swoją studniówkę, a w czerwcu  otrzymali świadectwa dojrzałości.

Reprezentacja szkoły zajmuje X miejce w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży na 1200 sklasyfikowanych szkół.

 

Rok szkolny 1981/82

WRZESIEŃ

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania zostało zlikwidowane Liceum Zawodowe.

GRUDZIEŃ 13  

Wprowadzenie stanu wojennego. Minister Oświaty i Wychowania zarządził przerwę w nauce trwającą do 4 stycznia. Studniówkę w atmosferze stanu wojennego zorganizowały tylko dwie klasy.

 

Rok szkolny 1984/85

Reprezentacja szkoły zajmuje II miejce w lekkiej atletyce podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży.

Zwyciestwo odnoszą nasi sportowcy poczas Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży. Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego przyznaje naszej szkole tytuł najbardziej usportowionej szkoły w województwie w 1985 i 1986 roku.

Reprezentacja naszej szkoły zdobywa Puchar Ministra Oświaty i Wychowania w zawodach kartingowych. (ZDJĘCIE NR 23,24)

 

Lata 80-te

Kolejne lata były czasem wytężonej pracy uczniów i nauczycieli, wielu sukcesów i znaczących wydarzeń w życiu szkoły. Obok osiągnięć dydaktycznych należy odnotować ogromny postęp w pracy pozalekcyjnej. Swoją  działalność rozwijały samorząd uczniowski, koła zainteresowań: muzyczne, taneczne, brydżowe, turystyczne, poezji, kartingowe.

 

Rok szkolny 1987/88

WRZESIEŃ

Z dniem 1 września na emeryturę odszedł wicedyrektor Mieczysław Kochmann, na jego miejsce powołany został mgr Henryk Barański.

Powstaje pierwsza pracownia komputerowa wyposażona w komputery typu TIMEX.

 

Rok szkolny 1988/89

LUTY- KWIECIEŃ Trwają obrady Okrągłego Stołu.

CZERWIEC – 4 czerwca odbyły się wybory do Sejmu kontraktowego i Senatu, które zapoczątkowały transformację ustrojową naszego kraju.

 

Rok szkolny 1990/91

Do szkół wróciła po wielu latach religia. Wchodzą do realizacji nowe programy nauczania, w związku z nową sytuacją polityczno-społeczną, największych zmian dokonano w programach nauczania języka polskiego i historii. Zmienia się również skala ocen. Z dotychczasowych; bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny na: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, mierny, niedostateczny. Zmieniła się rota ślubowania klas pierwszych:

My, pierwszoklasiści Zespołu Szkól Samochodowych wstępujący w poczet uczniów ślubujemy, że będziemy:

- rzetelnie wypełniać nałożone na nas obowiązki;

- dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować;

- darzyć należytym szacunkiem nauczycieli i innych pracowników szkoły;

- szanować powierzone nam mienie szkolne”

CZERWIEC

Na emeryturę odeszła mgr Henryka Konieczna-Ossowska, pracująca na stanowisku wicedyrektora od początku istnienia szkoły. Dyrektorem szkoły pozostał mgr Gerard Kolossa, wicedyrektorem mgr Henryk Barański.

 

Rok szkolny 1991/92

Transformacja otworzyła przed szkołą nowe możliwości. W 1992 roku dzięki staraniom dyrekcji i pracowników powstała na terenie szkoły Stacja Kontroli Pojazdów, posiadająca uprawnienia do dokonywania przeglądów technicznych pojazdów do 3,5 t.

 

Rok szkolny 1993/94

Mgr Henryk Barański odszedł na emeryturę. Na stanowiska wicedyrektorów powołani zostali mgr inż. Anna Piotrowska oraz mgr inż. Janusz Tomas. Grono pedagogiczne liczyło 55 nauczycieli.

 

Rok szkolny 1995/96

WRZESIEŃ

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło zgodę  na otwarcie szkoły nowego typu, jakim było wówczas Liceum Techniczne, o  profilu "komunikacja i transport". Nowością związaną z powołaniem liceum było pojawienie się dziewcząt. Do tego czasu szkoła uchodziła za typowo męską, ukończyła ją jedna uczennica.

Przebudowana i zmodernizowana stacja kontroli pojadów  uzyskała certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

 

Rok szkolny 1996/97

MAJ

W Legionowie koło Warszawy odbywał się finał Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego i Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla szkół ponadpodstawowych. Uczestniczyło w nim 38 szkół średnich z całej Polski. Drużyna naszego technikum zajęła pierwsze miejsce i uzyskała w nagrodę samochód Ford Escort.

LIPIEC

Reprezentacja szkoły zajęła I miejsce drużynowo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Lekkiej Atletyce w Krakowie.

 

Rok szkolny 1997/98

WRZESIEŃ

Odbył się pierwszy obóz integracyjny dla klas pierwszych.

MARZEC

Ruszyła strona internetowa szkoły www.zss.top.pl przekształcona później w www.zss.pl

KWIECIEŃ

Uczeń technikum samochodowego Zbigniew Priefer zdobył I miejsce w IV Międzywojewódzkim Turnieju Wiedzy Samochodowej.

 

Rok szkolny 1998/99

Szkoła dostała najnowocześniejszą, jak na owe czasy, pracownię komputerową. 16 stanowisk z komputerami Pentium, panel ciekłokrystaliczny i inne urządzenia pozwalały zaliczyć naszą pracownię do najnowocześniejszych w Bydgoszczy, a jednocześnie pozwoliły dostosować się do rozwoju nowych technologii. W kolejnych latach zwiększyła się ilość pracowni komputerowych, pojawiła się sala multimedialna.

LUTY

Została otwarta, wyremontowana i zmodernizowana, pracownia samochodowa, którą, wówczas jako pierwszą w Bydgoszczy,  wyposażono w nowoczesną skomputeryzowaną linię kontroli układu hamulcowego, amortyzatorów i geometrii zawieszenia kół, firmy Beissbarth. Uroczystość otwarcia uhonorował swoją obecnością Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz przedstawiciele sponsora - Spółdzielni "Precyzja".

Staraniem dyrekcji, szkoła otrzymała od nowopowstałego zakładu Opel w Gliwicach samochód przeznaczony do celów dydaktycznych pracowni samochodowej.

KWIECIEŃ

Drużyna szkoły zdobywa I miejsce w V Międzywojewódzkim Turnieju Wiedzy Samochodowej, a Edgar Szmyd zajmuje I miejsce w konkursie indywidualnym.

 

Rok szkolny 2000/01

CZERWIEC

Dyrektor mgr Gerard Kolossa po 23 latach kierowania „Samochodówką” przeszedł na emeryturę. Podczas uroczystości zorganizowanej w Teatrze Polskim, na którą przybyli przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, zaprzyjaźnionych firm, liczne grono byłych i obecnych nauczycieli, uczniowie, Dyrektor obdarzony został słowami serdecznych podziękowań oraz otrzymał Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

 

Rok szkolny 2001/02

WRZESIEŃ

Od I września dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych został mgr inż. Janusz Tomas, a wicedyrektorami mgr inż. Anna Piotrowska i mgr Zofia Saternus.

Zespołu Szkół Samochodowych tworzyły:

Technikum Samochodowe - dla absolwentów gimnazjum, kształcące w cyklu czteroletnim

Technikum Samochodowe dla absolwentów szkoły zawodowej - trzyletnie

Liceum Profilowane Transportowe - trzyletnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – trzyletnia

 

Stacja kontoli pojazdów zdobyła uprawnienia do przeglądów dla pojazdów zasilanych gazem.

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła otrzymała nowe wyposażenie pracowni oraz centrum multimedialnego. Było to  wyposażenie na miarę czasu.

Nasi uczniowie zajmują I miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w roku szkolnym 2001/2002, za wykorzystanie podzespołów Fiata 126 P do budowy samochodu „Colo”, który od tego momentu stał się żywą reklamą szkoły.

 

Rok szkolny 2003/04

CZERWIEC

Dyrekcja szkoły podpisuje umowy o współpracy z Akademią Techniczno – Rolniczą (obecnie Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy) oraz z WyższąPomorską Szkołą Turystykii Hotelarstwa (obecnie Wyższa Szkoła Gospodarki).

 

Rok szkolny 2003/04

LISTOPAD

Starając się ciągle zwiększać jakość kształcenia szkoła rozpoczęła starania o uzyskanie certyfikatu jakości. Droga do certyfikatu nie była łatwa. Na sukces złożyły się wszystkie dotychczasowe osiągnięcia szkoły,  szkolenie w zakresie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i przygotowanie dokumentacji. W dniach 4-5 listopada Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie przeprowadziło w naszej szkole audit zakończony wynikiem pozytywnym. Szkoła otrzymała CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001 : 2001 PCBC oraz CERTYFIKAT IQNet,  który na uroczystości zorganizowanej w Dworze Artusa w Gdańsku odebrał dyrektor szkoły. Nasza szkoła jako jedna z nielicznych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i jako pierwsza w regionie uzyskała ten Certyfikat.

MAJ

Polska wstępuje do Unii Europejskiej

Mury szkoły opuścili ostatni absolwenci Liceum Technicznego.

CZERWIEC

Z wizytą do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele szkół z Portugalii,Hiszpanii, Niemiec i Słowacji, z którymi od 2003 roku współpracowaliśmy w ramach europejskiego programu Socrates Comenius.

Szkoła obchodziła Jubileusz XXX - lecia. Do tego czasu mury szkolne opuściło 318 absolwentów Liceum Zawodowego, 1282 absolwentów Technikum Samochodowego 5-letniego, 766 absolwentów Technikum Samochodowego 3-letniego, 3684 absolwentów Zasadniczej Szkoły Samochodwej, 195 absolwentów Liceum Technicznego.

 

Rok szkolny 2004/05

Następcą Liceum Technicznego zostało Liceum Profilowane Transportowe z klasami: ratownictwo drogowe i lingwistyczno – turystyczną. Uczniowie mogli nauczyć się pilotowania i organizacji wycieczek, pomocy przedmedycznej, pływania, wspinaczki skałkowej, płetwonurkowania.

Nasi uczniowie zajmują II miejsce w klasyfikacji drużynowej w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym.

 

Rok szkolny 2005/06

GRUDZIEŃ – Szkoła zostaje wyposażona w pracownię  20 komputerów eMac z rzutnikiem.

 

Rok szkolny 2006/07

Uczeń technikum samochodowegoWojtek Jaszczak zajął I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Samochodowej. Zespół Szkół Samochodowych otrzymał zaszczytny tytułu Samochodowej Szkoły Roku 2007.

 

Rok szkolny 2008/09

Wraz z Urzędem Miasta Bydgoszczy szkoła rozpoczęła  czynny udział w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektów „Zawodówki na start”,  „Zawodowe horyzonty” oraz projektu „Staż inwestycją w przyszłość” trwa do dziś. Uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć, wycieczek, staży oraz płatnych praktyk. Działania te mają na celu lepsze przygotowanie ich do odnalezienia się na rynku pracy. Pozytywnym efektem było również wzbogacenie wyposażenia szkoły, począwszy od tak prozaicznych rzeczy jak papier do drukarki, przez nowe książki, podręczniki oraz pomoce dydaktyczne bezpośrednio związane z zawodem, które pozwoliły na doposażenie pracowni zawodowych.

 

Rok szkolny 2011/12

MAJ

Uczniowie naszejszkoły uczestniczyli w międzynarodowej wymianie w ramach polsko - niemieckiej wymiany młodzieży - Jugend Werk ( DPJW ).

CZERWIEC

Reprezentacja szkolna zajęła 3 miejsce w lekkiej atletyce w ramach Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży.

 

Rok szkolny 2012/13

WRZESIEŃ

Reprezentacja szkoły zajęła I miejsce wIV edycji „Pucharu Moto-Bydgoszcz 2012”.

GRUDZIEŃ

Zakończyła się budowa ośrodka egzaminacyjnego, który został  kompleksowo wyposażony  w stanowiska, aparaturę diagnostyczną i narzędzia  do realizacji zajęć praktycznych. Sale dydaktyczne zostały dodatkowo wyposażone w stanowiska demonstracyjne umożliwiające realizacje prac symulacyjnych układów stosowanych w pojazdach samochodowych.   

MARZEC

Uroczyste otwarcie ośrodka miało miejsce w marcu 2013 roku. Uczestniczyli w nim Prezydent Miasta Bydgoszczy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz liczni goście.

MAJ

Odbył się po raz pierwszy festyn motoryzacyjny  pod nazwą MotoMajówka.

Podczas XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej nasza drużyna zajęła I miejsce. W tym samym roku startując w XIX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej w Poznaniu nasza drużyna zajęła II miejsce. Dzięki tym sukcesom szkoła ponownie otrzymała tytuł Samochodowej Szkoły Roku 2013.

CZERWIEC

Podczas Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży nasi uczniowie zajęli I miejsce w lekkiej atletyce mężczyzn oraz 4 miejsce w klasyfikacji generalnej.

Zakończona termomodernizacja szkoły, wybudowane nowe drogi wewnętrzne i wykonane świeże nasadzenia sprawiły, że szkoła prezentuje się okazale.

Zgodnie z rankingiem zdawalności za pierwszym podejściem, opublikowanym przez  Bydgoski WORD, najlepszym ośrodkiem szkolenia kierowców w 2013 roku okazał się Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, uzyskując wynik średniej zdawalności na poziomie 50,57 procenta. Podjęcie działalności usługowo-gospodarczej na rzecz środowiska lokalnego pozwoliło zdobywać środki finansowe na doskonalenie kadry i bazy.

 

Rok szkolny 2013/14

Inwestowanie w jakość kształcenia zawodowego przyniosło i przynosi liczne sukcesy. 

W 2013 roku udało się powtórzyć sukces sprzed 6 lat i otrzymaliśmy tytuł Samochodowej Szkoły Roku.

Ranking miesięcznika Perspektywy uplasował za 2013 rok naszą szkołę na 5 miejscu wśród techników w Bydgoszczy i przyznał tytuł srebrnej szkoły za 143 miejsce wśród wszystkich techników w Polsce. Jednocześnie w rankingu zdawalności egzaminów zawodowych wśród techników w Bydgoszczy uzyskaliśmy II miejsce, a skali ogólnopolskiej 9.

W marcu tego roku reprezentacja szkoły biorąc udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej TECHWIM (II edycja), organizowanej przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, wywalczyła tytuł:„Szkoła Inżynierii Mechanicznej 2014”, a najlepszym uczestnikiem olimpiady okazał się nasz uczeń, Patryk Leśniak.

W kwietniu w III Mistrzostwach Polski Mechaników pod patronatem V8 Team i MOBIL Polska, odbywających się w Poznaniu, Krzysztof Lewandowski i Łukasz Witczak, reprezentujący naszą szkołę zajęli 1 miejsce, pozostałe zespoły uplasowały się na 3 i 4 miejscu.

WXX Ogólnopolskim Turnieju  Wiedzy Samochodowej pod patronatem Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, MTP i Nowoczesnego Warsztatu nasz drużyna zajęła I miejsce. Dzięki tym sukcesom szkoła otrzymała tytuł: „Motoryzacyjnej Szkoły Roku 2014”.

W ramach programu unijnego Zawodowe Horyzony-5 zastał zakupiony zestaw urządzeń do projektowania i tworzenia w 3D – drukarka 3D i skaner 3D oraz zestaw komputerów wraz z oprogramowaniem, dając podwaliny pod tworzącą się właśnie pracownię 3D.

 

Szkoła dziś

W skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodzą następujące szkoły: 4-letnie technikum samochodowe, trzyletnia szkoła zawodowa oraz szkoła branżowa I stopnia. Obecnie w szkole zatrudnionych jest 67 nauczycieli. Do szkoły uczęszcza ponad 650 uczniów. Dyrektorem szkoły jest mgr inż. Janusz Tomas, jego zatępcami mgr Krzysztof Król i mgr inż. Ireneusz Kulczyk.

W szkole funkcjonują: stacja kontroli pojazdów oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców, uprawniony do prowadzenia kursów nauki jazdy, z których korzystają uczniowie (od roku szkolnego 2018/2019 szkolenie kandydatów na kierowców będzie darmowe).

Obecnie każda sala wyposażona jest w komputer i rzutnik multimedialny. Szkoła posiada stały dostęp do Internetu, pojawiły się tablice multimedialne, a rodziców cieszy możliwość bieżącego sprawdzania ocen i frekwencji, poprzez elektroniczny dziennik.

Realizacja projektów „Zawodówki na start”, „Zawodowe horyzonty”, "Akcja-kwalifikacja", "Edu-Akcja" oraz projektu „Staż inwestycją w przyszłość” pozwoliła na doposażenie pracowni zawodowych w niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji procesu dydaktycznego. Wśród zakupionych pomocy są miedzy innymi: symulator jazdy; tester diagnostyczny KTS 540, KTS 670, diagnoskop FSA 720, interfejs diagnostyczny VAG, stanowiska demonstracyjne, modele silników, skrzynek przekładniowych i inne, kamera termowizyjna, video endoskop, oscyloskopy, stanowisko do testowania  sond lambda, stanowisko do testowania rozruszników i alternatorów, moduł akwizycji danych do badań drganiowych VIBDAQ4 oraz wiele innych urządzeń do kompleksowej diagnostyki układów pojazdów samochodowych. Dodatkowo zakupiono specjalistyczne oprogramowanie takie jak: MultiSim, LabView, Inventor, SolidWorks, EsiTronic, AutoData, Warsztat.

Od 2012 roku uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Samochodowych mają możliwość realizacji płatnych staży zawodowych w wybranych przedsiębiorstwach, dzięki czemu wzrastają ich szanse na zatrudnienie. Zajęcia praktyczne realizowane są w nowoczesnych serwisach samochodowych, co umożliwia kontakt ucznia z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w dziedzinie motoryzacji i uczy zachowań związanych z obsługą klienta. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Niemczech i Irlandii w ramach programu Erasmus +.

W 2013 roku została ukończona budowa ośrodka egzaminacyjnego, w którym odbywają się zajęcia warsztatowe, zajęcia z zakresu diagnostyki samochodowej oraz spotkania z ciekawymi osobami reprezentującymi świat motoryzacji. Dyrekcja wraz z nauczycielami dąży do tego, by szkoła odgrywała rolę regionalnego centrum motoryzacji.

Stwarzając uczniom dodatkowe możliwości rozwoju i zwiększając motywację do nauki nauczyciele naszej szkoły organizują różne konkursy, zarówno dla społeczności szkolnej, jak i o zasięgu ogólnopolskim. Niektóre z nich weszły już do tradycji, np. Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Internetowa Olimpiada WiedzyMotoryzacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowa rzeczywistość po roku 1989 umożliwiła podróżowanie po świecie. W szkole organizowane są wycieczki turystyczne do innych krajów, w tym  również wycieczki zawodoznawcze, które umożliwiają poznanie fabryk samochodowych poza naszymi granicami i uczestniczenie w ważnych wydarzeniach motoryzacyjnych, tak jak np. obecność na targach motoryzacyjnych MONDIAL DE L’AUTOMOBILE PARIS w 2012 roku.  Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia m.in. kilku fabryk BMW, centrum Mercedesa, fabryk Volvo w Szwecji. W 2013 roku wycieczka przez Włochy i Lazurowe Wybrzeże we Francji, dotarła aż do Hiszpanii. Po drodze uczniowie poznali fabrykę koncernu PSA w Miluzie. W 2014 roku uczniowie zwiedzili fabryki Hyundai i Ford w Turcji. Oczywiście najczęściej zwiedzamy fabrykę Volkswagena w Poznaniu.

W szkole działają koła zainteresowań, samorząd uczniowski. Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych, są to działania na rzecz Hospicjum, PCK, stacji krwiodawstwa. Kontynuowana jest ścisła współpraca z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i Wyższą Szkołą Gospodarki. Szkoła przystąpiła do Stowarzyszenia Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

Taki wizerunek wykreowała „Samochodówka” przez ostatnie 40 lat swojej działalności.  Zbudowana na gruncie długoletniej pracy wkracza w nowe dziesięciolecie, niesiona doświadczeniami swoich pracowników i uczniów. Każda dekada,  niczym koło samochodowe, zapewnia szkole stabilność i rozpędza ją, otwierając nowe horyzonty i  wprowadzając „Samochodówkę” w  kolejne, piąte dziesięciolecie.