Praktyczna nauka zawodu

  Praktyczna nauka zawodu odbywa się we wszystkich zawodach, które nauczane są w Zespole Szkół Samochodowych. Posiadamy Ośrodek Szkoleniowo-Egzaminacyjny, w którym odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ale również praktyczna nauka zawodu. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są również w specjalistycznych pracowniach oraz Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w której w rzeczywistych warunkach uczniowie pod opieką nauczyciela-diagnosty przeprowadzają okresowe badania techniczne pojazdów. Wszystkie te zajęcia przeprowadzane są na terenie ZSS.

  W ramach dualnego systemu nauczania szkoła współpracuje z ponad 130 firmami branży motoryzacyjnej, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Praktyki zawodowe odbywają uczniowie klas trzecich i czwartych technikum w ilości 280 godzin (zwykle odbywają się w miesiącach od marca do maja). Zajęcia praktyczne odbywają się jeden lub dwa dni w tygodniu, w zależności od programu nauczania w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik i lakiernik samochodowy. Zajęcia praktyczne w zawodzie lakiernik samochodowy realizowane są jedynie jako umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego czyli jako pracownik młodociany. Stosowane są więc dla pracowników młodocianych wszelkie przepisy i rozporządzenia dotyczące tego typu zatrudnienia. Na badania lekarskie dla kandydatów na uczniów kieruje szkoła.

  Realizacja zajęć praktycznych u pracodawców dla wszystkich zawodów poza zawodem lakiernik samochodowy, realizowane są na podstawie umowy o organizację zajęć praktycznych zawartych pomiędzy Dyrektorem ZSS a pracodawcami. Umowy te nie są umowami o pracę.