Nauczanie zdalne i stacjonarne w Zespole Szkół Samochodowych

 

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. Dotyczy to również zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Zespołu Szkół Samochodowych oraz przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy, prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców.

Uczniowie branżowej szkoły będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Tak więc od 30 listopada 2020 r. wracamy do stacjonarnych zajęć praktycznych według miejsc i terminów odbywania zajęć przed czasowym zawieszeniem.

 

Podstawa prawna

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada 2020 r. przez ministra edukacji i nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

 

 

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą odbywali lekcje na odległość.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym  będą obowiązywały od soboty 24 października 2020 r. do 29 listopada 2020 r.

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

W okresie od 24 października do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

W związku z powyższym wszystkie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywać się będą w formie zdalnej od dnia 26 października do 29 listopada 2020 r.

 

Zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 05.11.2020 r. 

Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870 z późn. zm. (rozp. MEN z dn.05.11.2020 poz.1960 nowelizacja rozporządzenia).