Matura 2024

 

Komunikat 1

Informacja dla uczniów i rodziców klas V technikum,

dotycząca egzaminu maturalnego w maju 2024.

Egzaminu maturalnego w maju 2024 będzie przeprowadzany w następującej formule.

Obowiązkowe
 egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

W 2024 r. absolwenci każdego typu szkoły nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu

z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:

 1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 2. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 3. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 4. certyfikaty kwalifikacji zawodowych (wyłącznie lub łączone ze świadectwem czeladniczym) ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 5. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej.

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu ‎przedmiotów. ‎Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, czeski,
 • hebrajski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 •  język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski,
 • hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Część ustna:

 1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego w Formule 2023 jest przeprowadzana z wykorzystaniem zestawów zadań. Każdy zestaw składa się z dwóch zadań:
 • zadanie 1. – jest jednym z zadań z puli zadań jawnych, określonych w komunikacie o liście zadań jawnych. Zadanie zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej
 • zadanie 2. – jest zadaniem, którego treść nie jest jawna. Zadanie zawiera tekst literacki lub jego

      2. Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w Formule 2023 jest przeprowadzana z wykorzystaniem zestawów zadań.

 • Każdy zestaw w Formule 2023 składa się z rozmowy wstępnej (tylko w zestawie dla egzaminującego) oraz trzech zadań:
 • zadanie 1. – rozmowa z odgrywaniem roli
 • zadanie 2. – opis osoby / miejsca / wydarzenia oraz odpowiedzi na trzy pytania
 • zadanie 3. – wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Treść zadań nie jest jawna.

 

Deklaracje maturalne:

 1. Do 30 września 2023 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację.
 2. Uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.
 3. Wszelkie zmiany w deklaracji, można zgłosić do 7 lutego 2024 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎
 4. W razie nie dokonania zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
 5. Absolwent technikum posiadający dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymienione powyżej, może zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym poprzez złożenie deklaracji do 23 kwietnia 2024 roku.

 

Wszystkie komunikaty i materiały publikowane przez CKE oraz OKE są dostępne poprzez sieć internetową pod następującymi adresami:

www.cke.edu.pl

www.oke.gda.pl

 

podpisał: Krzysztof Król – wicedyrektor