Matura 2023

 

Komunikat 1

Informacja dla uczniów i rodziców klas czwartych  technikum, dotycząca egzaminu maturalnego w maju 2023

 

Egzamin maturalny w maju 2023 będzie przeprowadzany w następującej formule.

Obowiązkowe
 egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

* Obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej nie dotyczy absolwenta, posiadającego:

  • Dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo,
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo,
  • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo,
  • Certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika albo,
  • Świadectwa, o których mowa w pkt. 3 i certyfikaty, o których mowa w pkt. 4 ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia MEN z dnia 30 sierpnia 2019 (DZ. U. poz. 1731 z późn. zm).

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej,
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej,
•  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej.

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu ‎przedmiotów. ‎Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

 

Przedmioty które można wybierać:

W części pisemnej:‎
•    biologia (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    chemia (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    geografia (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    historia (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    język angielski (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    język niemiecki (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    język polski (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎,
•    wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym).

Część ustna:

1.‎ Część ustna egzaminu z  języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎
2.‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ 
‎3.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut) , a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ 

 

Deklaracje maturalne:

  1. Do 30 września 2022 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację.
  2. Uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.
  3. Wszelkie zmiany w deklaracji, można zgłosić do 7 lutego 2023 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎
  4. W razie nie dokonania zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
  5. Absolwent technikum posiadający dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymienione powyżej, może zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym poprzez złożenie deklaracji do 20 kwietnia 2023 roku.

Wszystkie komunikaty i materiały publikowane przez CKE oraz OKE są dostępne poprzez sieć internetową pod następującymi adresami:

www.cke.edu.pl

www.oke.gda.pl

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor