Kalendarz szkolny 2022/2023

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

31.VIII. 2022

Organizacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

31. VIII.2022

Spotkania Komisji Przedmiotowych oraz ustalenie Planów Pracy. Opracowanie harmonogramu i tematyki pracy zespołów przedmiotowych. Opracowanie Planów pracy dla poszczególnych obszarów pracy szkoły.

1. IX. 2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

5. IX. 2022

Spotkania  wychowawców z rodzicami uczniów klas I

5 .IX.2022

Termin dokonania analizy planów wynikowych i ewentualnych korekt. Termin opracowania przedmiotowych zasad oceniania.

09. IX. 2022

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2022

14. IX. 2022

Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami ( oprócz klas pierwszych)  wybór Oddziałowych Rad Rodziców, sprawy organizacyjne itp.

14. IX. 2022

Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły

15. IX. 2022

Zebranie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny

2022/2023. Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023.

14. X.2022

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27.X.2022

Spotkania z rodzicami – z udziałem wszystkich nauczycieli „drzwi otwarte”

31.X. 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

1.XI.2022

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

11.XI.2022

Rocznica Odzyskania  Niepodległości - dzień ustawowo wolny

23. XII. 2022 - 31. XII. 2022

Zimowa przerwa świąteczna

1.I.2023

Nowy Rok 2023

04.I.2023

Termin wpisania ocen przewidywanych za I półrocze

04.I.2023

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze

06.I.2023

Święto  Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

09.I. 2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

10.I.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

18.I.2023

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

19.I.2023

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

20.I.2023

Zakończenie I półrocza

24.I.2023

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

25.I.2023

Analityczne zebranie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

30.I - 12.II.2023

Ferie zimowe

06.III – 31.III.2023

Praktyka zawodowa dla klas III i IV technikum

22. III. 2023

Śródsemestralne spotkanie  z rodzicami  -  „drzwi otwarte”

31.III.2023

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji  styczeń – luty 2023

05.IV. 2023

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego

05. IV.2023

Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego z rodzicami- informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

06.IV - 11.IV. 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

19. IV.2023

Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum Samochodowego

20. IV. 2023

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum Samochodowego

27. IV. 2023

Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami

28. IV. 2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum Samochodowego. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

1.V. 2023

Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy - Dzień ustawowo wolny

2.V. 2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

3.V. 2023

Święto Narodowe uchwalenia Konstytucji 3 maja - dzień ustawowo wolny

4.V.2023

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp,                                            dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

5.V.2023

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp,                                     Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pp,                                      dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

8.V.2023

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - pp,                                               dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

9.V.2023

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego - pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z filozofii - pr

10.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z wos - pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pr

10.V.2023 - 23.V. 2023

Część ustna egzaminu maturalnego

11.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii – pr

12.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki  - pr

13.V.2023

Odpracowanie za 16.06.2023 - Motomajówka, "Drzwi Otwarte"

15.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii – pr

16.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii  – pr

17.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pr

18.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z historii - pr

19.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki – pr

22.V.2022

Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki –  pr

26.V.2023

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2023 r.

31.V.2023

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

31.V.2023

Spotkanie wychowawców  z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

01.VI. 2023

Dzień sportu i rekreacji.

01. VI. 2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe TDR – część praktyczna

01.VI.2023 - 19.VI.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MOT –-część praktyczna

05.VI.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MOT i TDR –     część pisemna, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

06.VI.2023

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe MOT i TDR –      część pisemna, dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

08. VI. 2023

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

09. VI.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

14. VI. 2023

Zakończenie klasyfikacji

15. VI. 2023

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

16. VI. 2023

Dzień wolny - odpracowany 13.V.2023

22. VI. 2023

Analityczne zebranie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/ 2023

23. VI. 2023

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

26-30.VI.2023

Sprawy organizacyjne: porządkowanie dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

05.VII.2023

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji 2023

21. VIII. 2023

Egzamin maturalny - część ustna w sesji poprawkowej

22. VIII. 2023 godz.9.00

Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

23-24. VIII. 2023

Egzaminy poprawkowe

31.VIII.2023

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2023

31.VIII.2023

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2023/24

08.IX.2023

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2023

 opracował Krzysztof Król – 24.08.2022