Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Kalendarz

                                                                 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

29.VIII. 2019

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.VIII. 2019

Spotkania  wychowawców  z rodzicami uczniów klas I

2. IX. 2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3. IX .2019- 9. IX. 2019

Spotkania Komisji Przedmiotowych oraz ustalenie Planów Pracy.

Opracowanie harmonogramu i tematyki pracy zespołów przedmiotowych.

Opracowanie Planów pracy dla poszczególnych obszarów pracy szkoły.

11. IX. 2019

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2019

12. IX. 2019

Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami ( oprócz klas pierwszych)  wybór Oddziałowych Rad Rodziców, sprawy organizacyjne itp

12. IX. 2019

Spotkanie rady rodziców z Dyrektorem Szkoły

12. IX. 2019

Posiedzenie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny

 2019/ 2020.

Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny

 2019/ 2020.

09-13.IX.2019

Spotkania integracyjne dla klas I Technikum Samochodowego

09-13.IX.2019

Spotkania integracyjne dla klas I Branżowej Szkoły I stopnia

13.IX.2019

Termin dokonania analizy planów wynikowych i ewentualnych korekt.

Termin opracowania przedmiotowych systemów oceniania.

05. X.2019

Odpracowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych za 03.I.2020

14. X.2019

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.X.2019 – godz16-18

Spotkania z rodzicami – z udziałem wszystkich nauczycieli „drzwi otwarte”

1.XI.2019

Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

11.XI.2019

Rocznica Odzyskania  Niepodległości - dzień ustawowo wolny

23. XII. 2019- 31. XII. 2019

Zimowa przerwa świąteczna

1.I.2020

Nowy rok 2020

2.I.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

3.I.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – termin odpracowania zajęć dydaktycznych 5.X.2019

6.I.2020

Święto  Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

8.I.2020

Termin wpisania ocen przewidywanych na I półrocze

8.I.2020

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

9.I.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna M.42

10.I.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

11.I. 2020- 15.II.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna

15.I.2020

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

16.I.2020

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

23.I.2020

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

24.I.2020

Zakończenie I półrocza

27.I.- 09.II.2020

Ferie zimowe

12 i 13.II.2020

Spotkania wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

11. III. 2020– godz16-18

Śródsemestralne spotkanie  z rodzicami  -  „drzwi otwarte”

20.III.2020

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji  styczeń – luty 2020

02.IV. 2020

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego

03. IV.2020

Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego z rodzicami- informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

9.IV. - 14.IV. 2020

Wiosenna przerwa świąteczna

16. IV.2020

Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum Samochodowego

16. IV. 2020

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum Samochodowego

21 i 22. IV. 2020

Śródsemestralne spotkania wychowawców klas z rodzicami

24. IV. 2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum Samochodowego. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

27.IV – 22.V.2020

Praktyka zawodowa dla klas III technikum

1.V. 2020

Dzień ustawowo wolny

4.V.2020- 22.V. 2020

Część ustna egzaminu maturalnego- języki obce nowożytne

7.V.2020- 22.V. 2020

Część ustna egzaminu maturalnego- język polski

4.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pr

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

5.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki- pp,                                                       

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

6.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pr

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

07.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki  - pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z filozofii – pp,pr

08.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii – pp - pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z wos - pp - pr

11.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii - pp - pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki – pp - pr

12.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pr

13.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii - pp - pr

18.V.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii – pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii i- pr/fizyki – pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii -  pp - pr

22.V.2020

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 24 kwietnia 2020 r.

03.VI. 2020

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

04 i 05.VI. 2020

Spotkanie wychowawców  z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

11.VI. 2020

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

12.VI.2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

17. VI. 2020

Zakończenie klasyfikacji

18. VI. 2020

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

23. VI. 2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN - tylko klasy technikum

24.VI.2020- 9.VII.2020

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –-część praktyczna

25. VI. 2020

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/ 2020

26. VI. 2020

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

03.VII.2020

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji 2020

25. VIII. 2020 godz.9.00

Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

24-25. VIII. 2020

Egzamin maturalny- część ustna w sesji poprawkowej

25-26. VIII. 2020

Egzaminy poprawkowe

28.VIII.2020

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020

31.VIII.2020

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2020/21

11.IX.2020

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2020

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2019/ 2020

  

 

wrzesień

październik

Dni wolne

poniedziałek

 

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

----------- dni wolne decyzją dyrektora

----------- dni wolne ustawowo od zajęć  

                dydakt.

----------- dni wolne decyzją dyrektora do

                 odpracowania

Zimowa przerwa świąteczna:

23. XII. 2019- 31. XII. 2019

Ferie zimowe:

27.I.- 09.II.2020

Wiosenna przerwa świąteczna:

9.IV. - 14.IV. 2020

Dni ustawowo wolne

14.X.2019

1.XI.2019

11.XI.2019

1.I.2020

6.I.2020

1.V.2020

11.VI.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla Technikum Samochodowego,  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego:

2.I.2020

10.I.2020 – egzamin zawodowy

4.V.2020- matura

5.V.2020- matura

6.V.2020- matura

12.VI.2020

18.VI.2019- egzamin zawodowy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla Branżowej szkoły  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego:

2.I.2020

10.I.2020 – egzamin zawodowy

4.V.2020- matura

5.V.2020- matura

6.V.2020- matura

12.VI.2020

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych  dla Technikum, Branżowej szkoły  do odpracowania:

03.I.2020 – odpracowanie 5.X.2019

 

 

wtorek

 

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

środa

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

czwartek

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

piątek

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

sobota

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

niedziela

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

 

listopad

grudzień

poniedziałek

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

wtorek

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

środa

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

czwartek

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

piątek

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

sobota

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

niedziela

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

 

styczeń

luty

poniedziałek

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

wtorek

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

środa

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

czwartek

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

piątek

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

sobota

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

niedziela

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

 

marzec

kwiecień

poniedziałek

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

wtorek

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

środa

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

czwartek

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

piątek

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

sobota

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

niedziela

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

maj

czerwiec

poniedziałek

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

wtorek

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

środa

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

czwartek

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

piątek

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

sobota

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

niedziela

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

 

opracowanie: mgr Krzysztof Król - wicedyrektor

Zadzwoń do nas

52 342 39 39