Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Kalendarz

30.VIII. 2017 Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
30.VIII.2017 Spotkania  wychowawców  z rodzicami uczniów klas I
4. IX. 2017 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych
4. IX .2017- 9. IX. 2017

Spotkania Komisji Przedmiotowych oraz ustalenie Planów Jakości.
Opracowanie harmonogramu i tematyki pracy zespołów przedmiotowych.
Opracowanie Planów jakości dla poszczególnych obszarów pracy szkoły.

13.IX.2017-15.IX.2017 Obóz integracyjny dla klas I Technikum Samochodowego
13. IX. 2017-15.IX.2017 Obóz integracyjny dla klas I Branżowej Szkoły I stopnia
12.IX.2017 Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2017
13. IX. 2017 Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami ( oprócz klas pierwszych)  wybór Oddziałowych Rad Rodziców, ustalenie programów wychowawczych klas , sprawy organizacyjne itp
14. IX. 2017

Posiedzenie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/ 2018.
Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny
2017/ 2018

15.IX.2017

Termin dokonania analizy planów wynikowych i ewentualnych korekt.
Termin opracowania przedmiotowych systemów oceniania.

14.X.2017 Dzień Edukacji Narodowej
25. X. 2017 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami oraz „drzwi otwarte” z udziałem wszystkich nauczycieli
1.XI.2017 Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
13.XII.2017 Termin wpisania ocen przewidywanych na I półrocze
14.XII.2017 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami- informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze
23. XII. 2017- 31. XII. 2017 Zimowa przerwa świąteczna
10.I.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna M.42
11.I. 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

12.I. 2018- 17.II.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna
17.I.2018 Zakończenie klasyfikacji za I półrocze
18.I.2018 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
19.I.2018 Zakończenie I półrocza
24.I.2018 Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza
25.I. 2018 Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w I półroczu
10.02.2018 Bal maturalny
12.II.- 25.II.2018 Ferie zimowe
14. III. 2018 Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami oraz „drzwi otwarte” z udziałem wszystkich nauczycieli
23.III.2018 Wydanie  świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe
28.III. 2018 Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego
29.III. - 03.IV. 2018 Wiosenna przerwa świąteczna
04. IV. 2018 Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego z rodzicami- informacja o przewidywanych  ocenach rocznych
18. IV.2018 Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum Samochodowego
19. IV. 2018 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum Samochodowego
26. IV. 2018 Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami
27. IV. 2018 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum Samochodowego. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły
30. IV. 2018 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – termin odpracowania zajęć dydaktycznych 12.V.2018
1.V. 2018 Dzień ustawowo wolny
2.V. 2018 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN
3.V. 2018 Święto Konstytucji 3 Maja
7.V.2018- 25.V. 2018 Część ustna egzaminu maturalnego- języki obce nowożytne
9.V.2018- 22.V. 2018 Część ustna egzaminu maturalnego- język polski
4.V.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego- pr
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN- dla klas technikum  i ZSZ

7.V.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki- pp,                                                       
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN
- dla klas technikum  i ZSZ

8.V.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pr
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN- dla klas technikum i  ZSZ

9.V.2018 Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki pr
10.V.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii –pp,
Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii- pr

11.V.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego z wos –pp, pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki – pp, pr

12.V.2018 Odpracowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych za 30.IV.2018
14.V.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii – pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii i- pr/fizyki – pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii- pr

15.V.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pr

16.V.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii- pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii-  pr
Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii -  pp
Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii- pr

22.V.2018 Termin przekazania informacji rodzicom o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
25.V.2018 Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r.
28.V. 2018 Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych
29.V. 2018 Spotkanie wychowawców  z rodzicami- informacja o przewidywanych ocenach rocznych.
31.V.2018 Boże Ciało- dzień ustawowo wolny
1.VI.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN
13. VI. 2018 Zakończenie klasyfikacji
14. VI. 2018 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
19. VI. 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN - tylko klasy technikum

22.VI.2018- 4.VII.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –-część praktyczna
21. VI. 2018 Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/ 2018
22. VI. 2018

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

03.VII.2018 Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw
21. VIII. 2018 Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej
21-22. VIII. 2018 Egzamin maturalny- część ustna w sesji poprawkowej
31.VIII.2018 Wydanie  świadectw  potwierdzających kwalifikacje zawodowe
11.IX.2018 Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2018

 

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2017/ 2018

 

wrzesień

październik

Dni wolne

poniedziałek

 

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

----------- dni wolne decyzją dyrektora

----------- dni wolne ustawowo od zajęć   dydaktycznych

----------- dni wolne decyzją dyrektora do odpracowania

Zimowa przerwa świąteczna:

23. XII. 2017- 31. XII. 2017

Ferie zimowe:

12.II.2018-25.II.2018

Wiosenna przerwa świąteczna:

29.III.2018- 03.IV. 2018

Dni ustawowo wolne

1.XI.2017

1.I.2018

1.V.2018

3.V.2018

31.V.2018

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla Technikum Samochodowego,  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego

11.I.2018– egzamin zawodowy

2.V.2017

4.V.2018- matura

7.V.2018- matura

8.V.2018- matura

01.VI.2018

19.VI.2018- egzamin zawodowy

Dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla ZSZ,BR  zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego:

11.I.2018– egzamin zawodowy

2.V.2018

4.V.2018- matura

7.V.2018- matura

8.V.2018- matura

01.VI.2018

 

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych  dla Technikum, ZSZ,BR  do odpracowania:

30.V.2018 – odpracowanie 12.V.2018

 

wtorek

 

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

środa

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

 

czwartek

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

 

piątek

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

sobota

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

niedziela

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

 

 

listopad

grudzień

poniedziałek

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

wtorek

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

środa

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

czwartek

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

piątek

3

10

17

24

 

 

 

8

15

22

29

sobota

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

niedziela

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

styczeń

luty

poniedziałek

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

wtorek

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

środa

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

czwartek

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

 

piątek

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

 

sobota

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

niedziela

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

marzec

kwiecień

poniedziałek

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

wtorek

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

 

środa

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

czwartek

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

piątek

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

sobota

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

niedziela

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

 

maj

czerwiec

poniedziałek

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

wtorek

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

środa

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

czwartek

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

piątek

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

sobota

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

niedziela

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

 

 

Zadzwoń do nas

52 342 39 39