Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Komunikat 4

W dniach 21-22-23 listopada 2017 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny dla klas IV technikum według poniższego harmonogramu:

21 listopada, godzina 8.00 -  język polski zakres podstawowy- 170 minut

22 listopada,  godzina 8.00- matematyka zakres podstawowy - 170 minut

§  godzina 11.30- matematyka zakres rozszerzony - 180 minut

§  godzina 11.30- geografia zakres rozszerzony - 180 minut

§  godzina 11.30- fizyka zakres rozszerzony - 180 minut

23 listopada, godzina 8.00- język obcy nowożytny zakres podstawowy 120 minut

§  godzina 10.30- język angielski zakres rozszerzony - 150 minut

§  godzina 10.30- wos zakres rozszerzony - 180 minut

§  godzina 10.30- historia zakres rozszerzony - 180 minut

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor

Komunikat 3

1.       Informuję, że na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są:

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w 2018 roku.

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 91września2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający naegzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2018 roku

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2018 r

2.      Przypominam, że uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor

Komunikat 2

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

 

Część pisemna

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

piątek

język polski - pp

język polski - pr

 

5, 6 maja - sobota, niedziela

 

7

poniedziałek

matematyka - pp

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

8

wtorek

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski dla klas dwujęzycznych

9

środa

matematyka - pr

filozofia - pp

filozofia - pr

10

czwartek

biologia - pp

biologia - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

11

piątek

wiedza o społeczeństwie - pp                            wiedza o społeczeństwie - pr

informatyka - pp

informatyka - pr

 

12, 13 maja - sobota, niedziela

 

14

poniedziałek

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia  - pr

fizyka - pr

geografia - pp

geografia - pr

15

wtorek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

16

środa

chemia - pp
chemia - pr

historia - pp

historia - pr

17

czwartek

język rosyjski - pp

 

język rosyjski - pr

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

18

piątek

język francuski - pp

język francuski - pr

język francuski dla klas dwujęzycznych

              19, 20 maja - sobota, niedziela

21

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

22

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski dla klas dwujęzycznych

   

języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp język kaszubski - pr język łemkowski - pp język łemkowski - pr

języki mniejszości narodowych - pr

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr

historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

23

środa

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

 

 

Część ustna zostanie przeprowadzona według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora szkoły w późniejszym terminie.

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor

Komunikat 1

Informacja dla uczniów i rodziców klas czwartych  technikum,

dotycząca egzaminu maturalnego w maju 2018.

Egzaminu maturalnego w maju 2018 będzie przeprowadzany w następującej formule.


Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
•  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu ‎przedmiotów. ‎Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

Przedmioty które można wybierać
W części pisemnej:‎
•    biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    historia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język angielski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język niemiecki (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)
 

Nowa formuła części ustnej:

1.‎ Część ustna egzaminu z  języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎
2.‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ 
‎3.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut) , a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ 

Deklaracje maturalne:

1.       Do 30 września 2017 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację.

2.       Uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.

3.       Wszelkie zmiany w deklaracji, można zgłosić do 7 lutego 2018 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎

4.       W razie nie dokonania zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Wszystkie komunikaty i materiały publikowane przez CKE oraz OKE są dostępne poprzez sieć internetową pod następującymi adresami:

www.cke.edu.pl

 

www.oke.gda.pl

 

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor

Zadzwoń do nas

52 342 39 39